Dịch vụ > Cung cấp suất ăn công nghiệp
Chuyên cung cấp Suất ăn Công nghiệp cho các trường học, nhà máy xí nghiệp và bệnh viện trong cả nước Chuyên cung cấp Suất ăn Công nghiệp cho các trường học, nhà máy xí nghiệp và bệnh viện trong cả nước